De zon is een enorme kernreactor waarop kernfusie plaatsvindt, waarbij een immense hoeveelheid energie vrijkomt. Omdat de aarde ver weg staat van de zon, bereikt maar een klein deel van de energie de aarde. Toch is dit 10.000 keer meer dan de totale energie behoefte op aarde. We hebben dus slechts 0,01 % van het zonlicht nodig om te voorzien in onze totale energiebehoefte.

Zon-instraling
De jaarlijkse zon-instraling bedraagt in Nederland ongeveer 1000 KWh/m². Dit betekent dat de zonne-energie op 4 m² gelijk is aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van een gemiddeld huishouden. Ongeveer 80% van deze energie ontvangen we in de zomermaanden. Er is dus genoeg zonne-energie om in onze behoefte te voorzien. Zelfs in het Nederlandse klimaat.

Inhaalslag
Als het gaat om het gebruik van zonne-energie in Nederland, bleven wij volgens het CBS achter bij de rest van de Europese Unie. In 2011 haalde Nederland nog geen 1% van het totale elektriciteitsverbruik uit zonnestroom, terwijl dit in de Europese Unie op 1,4 % lag. In de rest van Europa lag dit percentage nog hoger.

Op dit moment is Nederland bezig een inhaalslag te maken. De geregistreerde hoeveelheid zonnestroomvermogen was eind 2012 365 MW, eind 2013 was dat al toegenomen tot 722 MW. Voorlopige cijfers geven aan dat er in 2014 nog eens 500 MW is geïnstalleerd en in de eerste helft van 2015 lijkt dat te gaan verdubbelen. De groei komt nu min of meer neer op een jaarlijkse verdubbeling. Volgens de Klimaatmonitor van het Ministerie van I&M had Nederland in 2013 177.000 zonnepaneelinstallaties in gebruik, met een totaal vermogen van 680 MW. Het aantal installaties zal nu dus nog hoger zijn.

Overheid
De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie uit zon, wind en water, laten groeien van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. De overheid stimuleert daarom duurzame energie, bijvoorbeeld door subsidie voor huishoudens die via een gezamenlijk project zonne-energie opwekken. Ook de Europese Unie zal het overgangsproces van fossiele naar duurzame energie de komende tijd blijven subsidiëren.

Groen versus grijs
Ondanks dat zonne-energie qua prijs nog niet kan concurreren met grijze stroom, is de verwachting dat dit binnen een periode van 5 tot 10 jaar wel zo zal zijn. Enerzijds door de stijgende energieprijzen, anderzijds door de dalende prijzen van zonne-installaties door massa productie en de voortschrijdende technologieën. Binnen enkele jaren zal moeten worden geconcurreerd met groene stroom.

Versnippering
Voor de overheid en de energiebranche ligt er in de toekomst een belangrijke taak. Zo zal de transmissie en distributie (inter)nationaal gereguleerd moeten gaan worden. Nu is de energiemarkt nog teveel versnipperd. Bovendien zal het elektriciteitsnet geëvalueerd en geoptimaliseerd moeten worden voor decentrale opslag en verbruik voor huishoudens en bedrijven.

Dat in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van de zon als bron van energie is een feit. Hoe snel dit zal gaan hangt van een groot deel af van de consument, oftewel ons zelf. Want uiteindelijk maken wij het verschil, zij het individueel of in gezamenlijke projecten.